fbpx

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.meblomaks.pl/sklep.
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.meblomaks.pl/sklep (zwany dalej: Sklep internetowy Meblomaks, jest prowadzony przez firmę Centrum Multimedialne Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa pod nr 0000699012, NIP: 628-227-07-06, REGON: 368496800.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Borowcowa 75A, 32-500 Chrzanów;
2) numer telefonu:725-121-984;
3) adres poczty elektronicznej: biuro@meblomaks.pl.
1.4. Regulamin sklepu internetowego Meblomaks umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – firma Centrum Multimedialne Sp. z o.o. nr NIP 628-227-07-06.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.meblomaks.pl/sklep przez firmę Centrum Multimedialne Sp. z o.o.
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub
Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady walutypolskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Meblomaks, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Meblomaks kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Meblomaks konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Meblomaks konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego Meblomaks posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Meblomaks można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
4.6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.
4.7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu, chyba, że opis przedmiotu stanowi inaczej i wymaga przesłania dodatkowych informacji od klienta w celu realizacji zamówienia.
4.6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Meblomaks jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Meblomaks istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: przelew na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Meblomaks zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.3. Sklep internetowy Meblomaks umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: Przelewy24
5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
sprzedaży. Jeżeli po tym czasie płatność nie nastąpi, zamówienie uznawane jest za nieważne.


§ 6 Dostawa

6.1 Zamówione towary są usługami on-line, dlatego ich dostawa odbywa się na podany przez Klienta adres mailowy lub poprzez kontakt telefoniczny na podany podczas składania zamówienia numer telefonu. Wszystkie kwestie odnośnie dostawy zamówionej usługi opisane są szczegółowo przy danym produkcie.
6.2. Czas realizacji zamówień jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Meblomaks i wynosi 48 godzin (wyłączając dni wolne od pracy oraz soboty). Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku
niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.
6.4 Dostawa zamówionych usług jest bezpłatna.
6.5. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1 W związku z tym, że sprzedawane produkty i usługi są towarami na zamówienie, realizowanymi pod indywidualne zlecenie Klienta, 14 dniowy zwrot towaru bez podania przyczyny nie obowiązuje. Przypadki te uregulowane są w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Art. 38 pkt 3 wspomnianej ustawy precyzuje, że prawo to nie przysługuje w stosunku do rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.2 Zwrot kwoty jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, jeśli umożliwia tą opcję Sprzedawca, zamieszczając stosowną adnotację na karcie produktu.


§ 8 Ochrona danych osobowych

8.1 Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest stanowiona przez ustawę nr. 101/2000 Sb. O ochronie Danych osobowych, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub prawem krajowym Kupującego, jeśli Kupujący jest konsumentem.
8.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu itd. (zwane dalej łącznie jako „Dane osobowe”). 8.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży, a także w celu utworzenia i utrzymania Konta Użytkownika. Jeżeli Kupujący nie zdecyduje inaczej, Kupujący zobowiązuje się również do zgody na przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wysyłania wiadomości i informacji handlowych Kupującemu. Sprzedawca może prowadzić przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim – partnerom biznesowym Sprzedającego do celów marketingowych i wysyłania propozycji biznesowej z danymi osobowymi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości określona na podstawie niniejszego artykułu nie jest jednoznaczna z tym, że zawarcie Umowy Sprzedaży nie będzie możliwe.
8.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany wskazać swoje właściwe i prawdziwe dane osobowe oraz że jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić Sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.
8.5 Dane osobowe Kupującego są udostępniane na rzecz przewoźników w celu dostarczenia zamówionych towarów. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.
8.6 Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób manualny.
8.7 Kupujący potwierdza, że dane osobowe są prawdziwe oraz że wszystkie dane osobowe zostały przekazane Sprzedawcy dobrowolnie.
8.8 W przypadku, gdy Kupujący myślał, że Sprzedawca (art. 13.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego nabywcy lub niezgodne z prawem, a zwłaszcza wtedy, gdy dane osobowe są niewłaściwie przetwarzania, może:
8.8.1 zwrócić się do Sprzedawcy lub przewoźnika o wyjaśnienia
8.8.2 wymagać od Sprzedawcy lub przewoźnika naprawy sytuacji
8.9 Jeżeli Kupujący żąda informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, Sprzedający musi dostarczyć Kupującemu taką informację. Sprzedawca ma prawo do żądania rozsądnej rekompensaty kosztów związanych ze świadczeniem tych informacji. Odszkodowanie nie może przekraczać rzeczywistych kosztów dostarczenia takich informacji.
8.10 Jeżeli prawo krajowe tak stanowi, konsument może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie musi odbywać się za pośrednictwem poczty i musi być wysłane na adres Sprzedającego. Sprzedawca lub osoby trzecie, które uzyskały dane od Sprzedawcy są zobowiązane do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych konsumenta.
8.11 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy Sprzedającego na adres e-mail. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych na rzecz Kupującego na adres e-mail. 8.12 Kupujący wyraża zgodę na zapis tzw. cookies na jego komputerze. Zawarcie umowy sprzedaży powinno być możliwe bez konieczności zapisywania plików cookie na komputerze Kupującego. Zgodnie z powyższym, Kupujący może cofnąć zgodę na zapisywanie cookies na swoim komputerze.


§ 9 Odpowiedzialność za wady

9.1 Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności za wady są regulowane przez prawo krajowe.
9.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za dostarczenie towarów wolnych od wad. W szczególności, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, za to, że w momencie, gdy Kupujący przejmuje towary:
9.2.1 Towary są zgodne z informacjami zaakceptowanymi przez Sprzedającego i Kupującego, a w przypadku braku takich klauzul, są zgodnie z opisem towaru, który Sprzedający udzielił lub którego Kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter omawianych towarów i reklam prezentowanych przez Sprzedającego.
9.2.2 Towary nadają się do wykorzystania do celów określonych przez Sprzedającego lub do celów, do których tego rodzaju towar jest zwykle używany.
9.2.3 Jakość towarów bądź ich projekt odpowiada uzgodnionym próbkom lub wzorom, jeżeli taka jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionych wcześniej próbkach lub wzorach.
9.2.4 Towar ma ilość, miarę lub wagę.
9.3 Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem towarów, a w momencie nabycia wypełnił wszystkie obowiązki prawne nałożone podczas zakupu tego typu towarów.
9.4 W przypadku, gdy w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia pojawia się wada ukryta, domniemywa się, że towar już po przejęciu został uszkodzony
9.5 Oświadczenie wynikające z wadliwego wykonania musi zostać przesłane przez Kupującego na adres Sprzedawcy.
9.6 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością za wady są regulowane przez Procedurę reklamacyjną.

§ 10 Reklamacje oraz skargi

10.1 W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z umowy, Kupujący powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
10.2 Z zastrzeżeniem dla alternatywnego rozwiązania sporów on-line jest: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
10.4 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą.
10.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1 Sprzedawca nie jest związany kodem etycznym w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu Cywilnego, jeżeli Kupujący jest osobą prawną.
11.2 Kupujący przyjmuje do wiadomości możliwość zmian regulaminu zgodnie z § 1765 pkt 2, jeżeli Kupujący jest osobą prawną.
11.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, należy je zastąpić postanowieniami o podobnym znaczeniu. Nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej przepisów nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany do Umowy Sprzedaży i Regulaminu muszą być wykonane w formie pisemnej.